I. Etikai kódex általános alapelvek

A jogszabályoknak való megfelelés
Elvárás a jogszabályok betűjének és szellemének tiszteletben tartása, az üzleti tisztesség maradéktalan érvényesülése.

Felelősség
Minden munkavállaló személyesen felelős a munkakörére és felelősségi szintjére vonatkozó jogi, szakmai és etikai szabályok betartásáért.

Esélyegyenlőség és tisztelet
Mindenkinek joga van az egyenlő, udvarias és tiszteletteljes bánásmódhoz. Mások személyes méltóságát és meggyőződését tiszteletben kell tartani.

Titoktartás
A céggel, ügyfelekkel, partnerekkel kapcsolatban tudomásra jutott információt bizalmasan kell kezelni, az csak jogszerűen, a feladatok elvégzéséhez használható fel. A munka során megismert minden adat és információ a társaság tulajdona.

Jogellenes kifizetésekkel, ajándékokkal kapcsolatos zéró tolerancia
Beszállítókkal, közvetítőkkel vagy más ügynökökkel folytatott üzleti kapcsolatban nincs helye ajándék vagy szórakoztatás révén történő befolyásolásnak. Ez vonatkozik az ajándék nyújtására és az ajándék elfogadására is.

Tisztességes üzleti kapcsolat a fogyasztókkal, versenytársakkal és más partnerekkel
Üzleti partnereinkkel való kapcsolatainkat a bizalom, a tisztességes eljárás és az üzleti döntések meghozatalában nagyfokú függetlenség jellemzi. Üzleti döntéseinket nem befolyásolhatják magánérdekek és személyes célok.

Érdekkonfliktusok, összeférhetetlenség
Kerülni kell minden olyan helyzetet, amely látszólagos vagy valós érdekellentéthez vezethet a társaság érdekeivel. Tilos a vállalatnál betöltött pozíció, a vállalat eszközeinek felhasználása személyes előnyök szerzésére, vagy ha az egyébként a vállalat érdekeivel ütköző konfliktushoz vezethet.

Hiteles pénzügyi beszámoló
A társaság működését és üzleti tevékenységét érintő eseményeket haladéktalanul és kimerítően be kell jelenteni annak érdekében, hogy a társaság beszámolója teljes, pontos és valós képet adjon az üzleti tranzakciókról és a társaság helyzetéről.

Vagyon, szellemi tulajdon
Mindenki felelősséggel tartozik a vállalat vagyonáért és tulajdonáért, azt a vállalat javára kell használnia, megőriznie és kezelnie. Mindenki felelősséggel tartozik a vállalat szellemi tulajdonáért és köteles védelmezni a vállalat szabadalmi jogait, védjegyeit, know-how-ját, és egyéb szellemi tulajdonhoz fűződő jogait. A vállalat köteles tiszteletben tartani mások szellemi tulajdonhoz fűződő jogait.

Környezetvédelem
A hatályos környezetvédelmi és technológiai előírásokat be kell tartani, és elő kell segíteni az üzleti tevékenységgel együtt járó negatív környezeti hatások csökkentését szolgáló legszigorúbb előírások érvényesülését.

Fenntarthatóság
Hitet teszünk a fenntarthatóság, a zöld iroda eszméje mellett. Törekszünk a mindennapokban is ökológiai lábnyomunk csökkentésére.