PREAMBULUM

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a MatrixPr és Online Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság (“MatrixPR”) által üzemeltetett www.matrixpr..hu domainen elérhető weboldalon („Weboldal”) keresztül kríziskommunikációs konzultációra („Konzultáció”) történő jelentkezésre és a Konzultáción történő részvételre vonatkozóan létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében a Konzultációra jelentkező személyek (Jelentkező”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a Jelentkező és MatrixPR együttesen: „Felek”).

A Weboldalon történő Konzultációra jelentkezés tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

A konzultáció jelentkezéssel a jelentkező kijelenti, hogy az ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben Jelentkező az ÁSZF-et nem fogadja el, a konzultációra nem jelentkezhet, és nem vehet részt rajta.

I. A szerződés létrejötte

1. A weboldalon elérhető konzultációk szolgáltatója a Matrix PR és Online Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság.

2. A Matrix PR és Online Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság cégadatai

Székhely: 1117, Budapest, Budafoki út 83/A III. 15.

E-mail cím: vasdora@matrixpr.hu

Adószám: 22707664-2-43

Cégjegyzékszám: : 01-06-775200

3. A MatrixPR kijelenti, a Jelentkező pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú, írásbeli kommunikációt a szerződésben érintett felek között, elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek, így az egymás közt folytatandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés.

4. A weboldalon keresztül a konzultációkra elektronikus úton, magyar nyelven lehet jelentkezni, az ÁSZF- ben meghatározott módon. A konzultáció részvételre vonatkozó szerződés a jelentkezés MatrixPR visszaigazolásával jön létre. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok, a kitöltött jelentkezési lap és a kiállított számla igazolják, amelyeket a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőig őrzünk meg. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

5. A jelentkezés során megadott adatok pontosságáért és valóságtartalmáért kizárólag a Jelentkező felel. A MatrixPR egyértelműen kizár mindenfajta felelősséget, amely a Jelentkező által megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Az elküldött jelentkezést érintő adatok módosítására a fenti e-mail címen van lehetőség.

6. A jelentkezés során átadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük és azokat kizárólag a az Adatkezelés menüpontban meghatározott célokra használjuk fel. A jelentkező a jelentkezéssel hozzájárulást ad személyes adatainak kezeléséhez.

II. Jelentkezés

1. A Jelentkező a konzultációs szolgáltatással kapcsolatos részletes információkat a https://matrixpr.hu/konzultacio menüpont alatt érheti el.

2.A Jelentkező – amennyiben ez elérhető – személyes vagy online (Skype-on keresztül) Konzultációra jelentkezhet. Az Konzultációra vonatkozóan a Weboldalon feltüntetésre kerül a fizetendő óradíj, illetve a Konzultációnak a Jelentkező által megjelölt konzultációs időtartam alapján kalkulált teljes díja (a Konzultáción történő részvételért fizetendő, általános forgalmi adót tartalmazó bruttó díj a zárójelben kerül feltüntetésre).

3. A Konzultáció részvételi díja változtatásának a jogát fenntartjuk. A módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás nem befolyásolja kedvezőtlenül azon Konzultációk részvételi díját, amelyekre vonatkozóan a Jelentkező a jelentkezését már elküldte, a Jelentkező tehát minden esetben azt az árat fizeti, amelyet jelentkezés elküldésekor lát az oldalon.

4. Amennyiben a Weboldalon hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, cégünk nem köteles a Konzultáción történő részvételt hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő részvételt a Konzultáción, amelynek ismeretében a Jelentkező elállhat vásárlási szándékától.

5. A jelentkezés emailben történik. A Jelentkező által tévesen és/vagy pontatlanul megadott jelentkezési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Fenntartjuk a jogot arra, hogy jelentkezéseket visszautasítsunk pl. versenyérdek-ellentét vagy etikai megfontolások miatt.

III. Fizetési feltételek

Jelentkező a konzultáció részvételi díjat a MatrixPR jelentkezést visszaigazoló e-mailben írt bankszámlaszámára történő átutalással egyenlítheti ki az e-mail elküldését követő 3 (három) napon belül. A részvételi díj megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a részvételi díj összege a bankszámlánkra megérkezik.

IV. Személyes adatok védelme

A MatrixPR a jelentkezéskor önkéntesen megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. Adatainak kezelésekor a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt. Jelentkező a Konzultációra történő jelentkezéssel hozzájárulást ad személyes adatainak az Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez.

V. Szerzői jogok

1. A konzultáció keretében a Jelentkező részére átadott anyagok, kiadványok, prezentációk és azok minden egyes összetevője (a továbbiakban: „Szellemi alkotás”) szerzői jogi védelem alá esik, amelynek jogosultja a MatrixPR, mely a Szellemi alkotások bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot fenntartja. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten biztosított felhasználási engedélyen kívül a MatrixPR minden, a Szellemi Alkotásokhoz fűződő jogot fenntart.

2. A MatrixPR nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad a Jelentkezőnek, hogy a Szellemi alkotásokat kizárólag saját személyes használat céljára, azok rendeltetésének megfelelően használja. A Jelentkező a Szellemi alkotásokat nem módosíthatja, nem sokszorosíthatja, nem terjesztheti. A Szellemi alkotásokat a Jelentkező nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe, illetve nem jogosult a Jelentkezőt a jelen ÁSZF alapján megillető jogokat másra átruházni.

3. A Szellemi alkotások kereskedelmi célból megvalósuló, online vagy adathordozó útján történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a Szellemi alkotások bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.

VI. Elállási jog

1. A fogyasztónak minősülő Jelentkező a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül felmondási jogának gyakorlására. A felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

2. Ha a Jelentkező a felmondási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a MatrixPr Kft.-hez az alábbi elérhetőségek egyikére:

e-mail: vasdora@matrixpr.hu
postacím: 1117 Budapest, Budafoki út 83/A III/15.

A fogyasztónak minősülő Jelentkező felhasználhatja a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében szereplő felmondási nyilatkozat -mintát is. A Jelentkező határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (a szerződés megkötésének időpontjától számított 14 napon belül) elküldi elállási nyilatkozatát.

3. Ha a fogyasztónak minősülő Jelentkező felmondja a szerződést, haladéktalanul, de legkésőbb a felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül cégünk visszatéríti a Jelentkező által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módon.

VII. Hibás teljesítés

A MatrixPR, mint teljesítésre kötelezett hibásan teljesít akkor, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. A hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a vállalkozást terheli. A Jelentkező hibás teljesítés esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Részletes információkat jelen ÁSZF 2. számú mellékletében, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról szóló tájékoztatóban talál.

VIII. Jelentkező jogai és kötelezettségei

1. A Jelentkezőnek jogában áll a konzultáción részt venni, jegyzetelni és a kiadott anyagokat saját tanulási célra felhasználni. A konzultáción felhasznált anyagokat a Jelentkező nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe. A Jelentkező nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni.

2. A résztvevő Jelentkező személyét lehetőség van a workshopot/ konzultációt megelőző napig e-mailen vagy postai úton módosítani.

3. A konzultáción engedély nélkül tilos bármilyen hang-, kép- vagy videófelvétel készítése. Ezen pont megszegése a Jelentkező részvételének felfüggesztését vonja maga után. Ilyen esetben az cégünk a részvételi díjat nem téríti vissza.

4. A Jelentkező köteles a helyszín által meghatározott biztonsági, egészségügyi és egyéb előírásokat, házirendet betartani, a hely tisztaságára és épségére vigyázni, az abban vagy az eszközökben okozott esetleges kárt megtéríteni.

5. A Jelentkező nem tanúsíthat olyan magatartást, amely mások jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná.

IX. A MatrixPR jogai és kötelezettségei

1. A befizetett részvételi díjat részvétel lemondás esetén cégünk abban az esetben téríti vissza, ha a lemondás tényét a workshop/ konzultáció előtt minimum 3 nappal a Jelentkező e-mailen vagy postai úton jelzi. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj nem jár vissza. Megtagadhatjuk a részvételt attól a Jelentkezőtől, akinek a részvételi díja a workshopot/ konzultációt megelőző napon még nem érkezett meg a MatrixPR bankszámlájára.

2. A MatrixPR -nak jogában áll a konzultációt törölni, akadályoztatás vagy egyéb vis major esemény esetén. Ez esetekben cégünk a lehető leghamarabb értesíti a Jelentkezőt és a részvételi díjat maradéktalanul visszautalja az értesítés napjától számított 8 napon belül.

3. Kizárás lehetséges, ha a Jelentkező magatartása az oktatót vagy a többi résztvevőt súlyosan vagy ismételten megzavarja. A részvételi díj ez esetben nem jár vissza.

X. Panaszkezelés

1. A Jelentkező kérdéseivel, észrevételeivel panaszaival a MatrixPR ügyfélszolgálatához fordulhat emailben. A beérkezett panaszokat 5 napon belül kivizsgáljuk és a megadott elérhetőségen a Jelentkezőt írásban értesítjük.

2. Ha az esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Jelentkező a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint, illetve a MatrixPR székhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat.

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131 Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

3. Ezeken kívül a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Jelentkező számára: panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál, bírósági eljárás kezdeményezése.

XI. További rendelkezések

A MatrixPR nem felelős semmilyen kárért, amely a matrixpr.hu weboldal használata miatt következett be. A Jelentkezőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A MatrixPR bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A módosítások a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lépnek hatályba.

Budapest, 2020. augusztus 31.                 MatrixPR és Online Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság